Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden spinchoice

Datum: 15 maart 2017

1. Onderwerp en toepasselijkheid van de verkoopvoorwaarden
1.1. spinchoice is een full-service (reclame & media) adviesbureau met als doel het resultaatgericht inzetten van marketing, reclame en media. Het aanbod van spinchoice kan in de volgende subgebieden worden verdeeld: Marketing-, Reclame-, & Mediastrategie, Mediaplanning en Media Executie voor zowel offline als online media, performance based marketing en e-commerce.
1.2. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn daarnaast van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen spinchoice en Opdrachtgever die verband houden met de (voorgenomen) levering van diensten door spinchoice, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, de overeenkomst.

2. Definities
2.1 In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
(a) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie spinchoice Diensten verricht, dan wel met wie spinchoice een overeenkomst aangaat of met wie spinchoice in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
(b) Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die spinchoice voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht;
(c) Applicaties: alle software applicaties die spinchoice gedurende de looptijd van de overeenkomst aan Opdrachtgever (online) ter beschikking stelt;
(d) spinchoice: spinchoice is, gevestigd aan de Jaarbeursplein 6, 3521 AL te Utrecht;

3. De diensten
3.1 De dienstverlening van spinchoice omvat mediastrategie, mediaplanning, en media executie voor zowel offline als online media. spinchoice behoudt zich het recht voor om de diensten gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te passen. Meer in het bijzonder heeft spinchoice het recht om een dienst aan te passen wanneer deze gebaseerd is op een wijziging die aan spinchoice verplicht wordt opgelegd door een contractpartner of door wijzigingen in wetgeving en/of toepasselijk recht.
3.2 spinchoice verleent de Opdrachtgever het onherroepelijke, niet-exclusieve, niet-over draagbare recht om de Applicaties te gebruiken, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en uitsluitend binnen het kader van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en spinchoice. Dit gebruiksrecht eindigt op het moment van beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden daarvan.
3.3 spinchoice is gerechtigd toegang tot (onderdelen van) de Applicaties, al dan niet tijdelijk, te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken indien dit in haar opvatting nodig is. spinchoice is gerechtigd procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Applicaties door te voeren. Indien deze wijzigingen leiden tot een sterk verminderde beschikbaarheid van de Applicaties zal spinchoice Opdrachtgever hierover tijdig informeren. spinchoice is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van Opdrachtgever, als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.
3.4 spinchoice zal zich inspannen om de Applicaties in stand te houden, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

4. Verplichtingen van de Opdrachtgever
4.1 De Opdrachtgever garandeert dat hij volledig beschikt over alle benodigde rechten om de overeenkomst uit te voeren, en dat hij deze rechten kan overdragen aan spinchoice voor zover nodig zonder dat hierdoor inbreuk op de rechten van derden ontstaat.
4.2 In het bijzonder garandeert de Opdrachtgever dat hij beschikt over de intellectuele eigendomsrechten in de zin van de Auteursweg, en over alle andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem geleverde content, en dat hij voor zover nodig om de overeenkomst uit te voeren, bevoegd is om dergelijke content te publiceren en aan derden openbaar te maken ten behoeve van publicatie. De Opdrachtgever draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn content en draagt de uitsluitende aansprakelijkheid voor eventuele inbreuk op rechten. De Opdrachtgever garandeert dat zijn geleverde content en het gebruik daarvan door spinchoice, evenals de links naar andere webpagina’s, niet in strijd zijn met de betreffende wetten. In het bijzonder garandeert de Opdrachtgever geen content te zullen doorgeven waarvan publiciteit of distributie bij wet verboden is (bijv. omdat dit in strijd is het met strafrecht of dwingend recht), die in strijd is met de goede zeden, of die inbreuk maakt op de rechten van derden (morele rechten, gebruiksrechten op namen, auteursrechten, merkrechten, rechten op gegevensbescherming, andere industriële eigendomsrechten, etc.). Daarnaast zal de Opdrachtgever geen content communiceren die oorlog verheerlijkt, die onmiskenbaar een verderfelijke invloed op kinderen en jongeren kan hebben, die personen weergeeft die stervende zijn of die worden of werden onderworpen aan zwaar fysiek of psychisch lijden op een wijze die inbreuk maakt op de menselijke waardigheid, of die een feitelijke gebeurtenis laat zien zonder een gerechtvaardigd belang bij deze specifieke wijze van presentatie, waarmee op enige andere wijze inbreuk wordt gemaakt op de menselijke waardigheid, of die in strijd is met de Wet Verdovende Middelen, de Opiumweg of de Wapenwet, of die niet publiekelijk toegankelijk mag worden gemaakt, en zal de Opdrachtgever zich onthouden van het invoeren van content welke virussen, Trojaanse paarden of andere vergelijkbare programma’s bevat die schade kunnen veroorzaken aan gegevens of systemen of in het geheim gegevens of systemen kunnen vastleggen of verwijderen.
4.3 In geval van schending van deze voorwaarden zal de Opdrachtgever de bewuste content onmiddellijk verwijderen, zal hij aan spinchoice alle door de schending veroorzaakte schade vergoeden, en zal hij spinchoice vrijwaren tegen alle ingestelde en in te stellen vorderingen door derden wegens de schending, en zal hij alle kosten van verweer volledig vergoeden. Eventuele beperkingen van aansprakelijkheid, zoals opgenomen in artikel 7 van deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op het bovenstaande. In geval er tegen spinchoice een gerechtelijke procedure gevoerd wordt op grond van een dergelijke schending, zal de Opdrachtgever, op verzoek van spinchoice, zich voegen in het geschil aan de zijde van spinchoice. In geval van een dergelijke schending kan spinchoice haar diensten onmiddellijk staken en de overeenkomst zonder kennisgeving beëindigen.

5. Betaling
5.1 Opdrachtgever zal de door spinchoice voor de verrichte Diensten in rekening gebrachte bedragen binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum naar een door spinchoice aangegeven rekening overmaken, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
5.2 spinchoice zal pas media-inkoop verrichten als het volledige campagnebedrag van het onderhevige kwartaal, dan wel het bedrag dat gemoeid is met de media-inkoop in dat kwartaal, is bijgeschreven op de bankrekening van spinchoice. spinchoice zal in geen geval campagnes voor Opdrachtgever (voor)financieren, tenzij hier afwijkende afspraken over worden gemaakt.
5.3 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente de in Nederland geldende wettelijke rente verschuldigd. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
5.4 Bezwaren betreffende de (hoogte van) de factuur dienen schriftelijk te worden ingediend, onmiddellijk na ontvangst van de factuur, aan het adres van de afzender als vermeld op de factuur. Bezwaren dienen door spinchoice uiterlijk zes weken na de factuurdatum te zijn ontvangen, op straffe van verval van het recht op bezwaar aan te tekenen tegen de factuur.
5.5 Opdrachtgever staat spinchoice toe om gegevens over Opdrachtgever door te geven aan geselecteerde kredietbureaus in geval Opdrachtgever herhaaldelijk in strijd handelt met dit artikel 5.

6. Overmacht
6.1 Indien spinchoice tekortschiet in de (tijdelijke) nakoming van haar contractuele verplichtingen als gevolg van overmacht, zoals bijvoorbeeld oorlog of maatschappelijke onrust, natuurrampen of brand, epidemieën of quarantaine, tekortkomingen van haar leveranciers, overheidsmaatregelen of dergelijke omstandigheden, zal spinchoice zijn vrijgesteld van het nakomen van die verplichtingen, voor zover de overmacht daar invloed op heeft.

7. Aansprakelijkheid van spinchoice
7.1 De aansprakelijkheid van spinchoice wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming (wanprestatie) van deze overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de uit de wanprestatie voortvloeiende directe schade tot het gefactureerde bedrag voor de Diensten onder de desbetreffende opdracht over twaalf maanden voorafgaande aan de aansprakelijkstelling. De inkoop van media- en reclame uitgingen bij derden in opdracht van Opdrachtgever vallen buiten de(ze) aansprakelijkheid.
7.2 De aansprakelijkheid van elk der partijen voor indirecte schade, te weten gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.
7.3 De in artikel 7.1 en 7.2 opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade van een partij het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de andere partij of diens hoogst leidinggevend personeel, of indien aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen niet kan worden uitgesloten. Ongeacht eventueel kortere wettelijke termijnen dienen alle vorderingen tegen spinchoice die voortvloeien uit deze overeenkomst in rechte te worden ingesteld binnen 2 (twee) maanden nadat deze zich voordoen, onverminderd eventuele verplichte wettelijke termijnen die hiervan afwijken.

8. Looptijd, opschorten en beëindiging
8.1 De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
8.2 De overeenkomst kan slechts worden opgezegd, ontbonden of anderszins beëindigd voor zover dit in dit artikel 8 is bepaald.
8.3 Partijen kunnen de overeenkomst op ieder moment schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 6 (zes) maanden, tenzij anders overeengekomen.
8.4 Een partij is bevoegd deze overeenkomst, naar keuze geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling, uitsluitend voor de toekomst te ontbinden in het geval en tegen het moment dat:
(a) De andere partij haar faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
(b) De zeggenschap over of de beslissende stem in de andere partij bij een derde komt te berusten;
(c) De andere partij enige verplichting jegens de andere partij niet of niet volledig nakomt en deze tekortkoming niet herstelt binnen een termijn van 30 dagen die de andere partij schriftelijk zal stellen.
8.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door Opdrachtgever, heeft spinchoice recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging en grondslag liggen die aan spinchoice zijn toe te rekenen.
(a) Voorts is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud van betaling van de declaraties ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever;
8.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door spinchoice, zal spinchoice in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn;
(a) Indien de overdracht van de werkzaamheden voor spinchoice extra kosten met zich meebrengt, is Opdrachtgever gehouden deze te vergoeden.
8.7 spinchoice is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op de schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
(a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
(b) Na het sluiten van de Overeenkomst spinchoice op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
(c) Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
8.8 Voorts is spinchoice bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aart zijn dat nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van spinchoice mag worden verwacht;
8.9 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van spinchoice op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien spinchoice de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst;
(a) spinchoice behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

9. Geheimhouding
9.1 Partijen zullen geheimhouding betrachten jegens derden met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst en alle daarmee samenhangende informatie, documenten en gegevens die zich niet in het publieke domein bevinden, en zullen dergelijke content, informatie, documenten of gegevens niet aan derden openbaar maken. Ten behoeve van dit artikel worden onder ‘derden’ niet verstaan een aan spinchoice gelieerde onderneming en professionele adviseurs van partijen die uit hoofde van hun beroep gebonden zijn aan geheimhouding bij overeenkomst, professionele gedragscode of bij wet, en die betrokken zijn bij de sluiting, beoordeling of implementatie van de overeenkomst namens een der partijen, zoals in het bijzonder accountants, belastingadviseurs, advocaten en organisatieadviseurs. Deze verplichting blijft ook na het einde van deze overeenkomst nog twee jaar van kracht.
9.2 De verplichting geldt niet in de volgende gevallen:
(a) Indien deze overeenkomst of een partij de andere partij uitdrukkelijk de bevoegdheid geeft om informatie openbaar te maken;
(b) Met betrekking tot informatie die algemeen toegankelijk en bekend is ten tijde van haar publicatie, met uitzondering van adresgegevens;
(c) Met betrekking tot informatie die onafhankelijk is vervaardigd zonder gebruikmaking van vertrouwelijke informatie van de andere partij;
(d) Indien een partij wettelijk of uit hoofde van een ambtelijk of gerechtelijk bevel verplicht wordt tot openbaarmaking van de informatie; of
(e) Indien geheimhouding het instellen van eigen vorderingen van een partij in de weg staat.
9.3 De partij die een beroep doet op een van deze uitzonderingen neemt daarmee de bewijslast op zich.

10. Bescherming persoonsgegevens
10.1 Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens die spinchoice in het kader van de verlening van Diensten voor Opdrachtgever verkrijgt, verkrijgt spinchoice in de rol van (sub)bewerker.
10.2 spinchoice zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en met inachtneming van de doeleinden zoals deze door de Opdrachtgever zijn bepaald, of voor zover dit wordt vereist op grond van een wettelijke voorschrift. De persoonsgegevens zullen door spinchoice niet voor andere doeleinden worden opgeslagen, bewaard of op enige andere wijze worden verwerkt.
10.3 spinchoice zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde land zonder passend beschermingsniveau, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, en dan slechts uitsluitend wanneer aan alle wettelijke vereisten voor doorgifte is voldaan.
10.4 spinchoice zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
10.5 spinchoice is gerechtigd om in het kader van de verlening van Diensten (sub)bewerkers (zoals bijvoorbeeld een affiliatenetwerk) in te schakelen die voor spinchoice persoonsgegevens zullen verwerken.
10.6 Opdrachtgever staat ervoor in dat de aan spinchoice verstrekte persoonsgegevens zijn verzameld in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en dat de verstrekking aan en verdere verwerking door spinchoice zoals beschreven in dit artikel 10 is toegestaan op grond van deze wet- en regelgeving.

11. Slotbepalingen
11.1 De overeenkomst en de uitvoering daarvan wordt beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) d.d. 11.04.1980. Voor geschillen is de rechtbank van Utrecht de (exclusief) bevoegde rechter.
11.2 De voorwaarden die op het moment van contractsluiting gelden zijn van toepassing. Eventueel door de Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. spinchoice behoudt zich het recht voor om deze verkoopvoorwaarden te wijzigen ten behoeve van toekomstige transacties. spinchoice zal de Opdrachtgever van deze wijziging op de hoogte stellen. De Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde algemene voorwaarden indien hij niet binnen één maand schriftelijk bezwaar maakt tegen de gewijzigde bepalingen.
11.3 spinchoice heeft het recht om al haar rechten en verplichtingen onder enige overeenkomst tussen partijen over te dragen aan een spinchoice gelieerde onderneming.
11.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om vorderingen te verrekenen met vorderingen van spinchoice, of om op enigerlei wijze een retentierecht uit te oefenen.
11.5 Mochten een of meer bepalingen van de onderhavige overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst niet aan. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen over de aanpassing van de desbetreffende bepaling zodanig dat deze wel afdwingbaar is en zoveel mogelijk recht doet aan de intenties van partijen ten aanzien van de desbetreffende bepaling.

Je bent wellicht geïnteresseerd in..