Privacy Statement

Privacy Statement van spinchoice

Datum: mei 2018

Inleiding

Spinchoice neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt altijd contact opnemen met hello@spinchoice.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke

Spinchoice is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke. Spinchoice is gevestigd aan de Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Hoe gebruikt spinchoice uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor spinchoice persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens spinchoice voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door spinchoice worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)  

Grondslag: Wettelijke verplichting 

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie

Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Profielfoto

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken

Bewaartermijn: 4 weken, met uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant 1 jaar

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens? 

Spinchoice heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft. 

Beveiliging persoonsgegevens 

U dient er rekening mee te houden dat er altijd risico’s verbonden zijn aan het verstrekken van persoonsgegevens, hetzij in persoon, telefonisch, via internet of enige andere media of computer en geen enkel systeem of technologie is volledig veilig, “tamper” of “hackerbestendig”. Spinchoice zal adequate maatregelen nemen om het risico te voorkomen dan wel te beperken van ongeautoriseerde toegang tot en oneigenlijk of onnauwkeurig gebruik van uw persoonsgegevens. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van versleutelingstechnologie. bij het verzamelen of overdragen van gevoelige gegevens, zoals creditcardgegevens. 

Medewerkers van spinchoice hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend, zijn privacybewust en hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover ze dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. 

Wat zijn uw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage 

Wanneer u de persoonsgegevens wilt inzien die bij spinchoice over u zijn vastgelegd en worden verwerkt, kun u een verzoek tot inzage doen via hello@spinchoice.nl

Wijzigen 

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in u account kunt veranderen, kun u een verzoek hiertoe doen bij spinchoice. U kunt verzoeken dat spinchoice uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt, voor zover dit niet strijdig is met een wettelijke verplichting waaraan spinchoice moet voldoen door uw persoonsgegevens te verwerken. 

Vergetelheid

U heeft het recht spinchoice te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen.

Beperken van de verwerking 

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om spinchoice te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van spinchoice of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht 

U heeft het recht uw persoonsgegevens van spinchoice te verkrijgen indien spinchoice uw persoonsgegevens óf met uw toestemming verwerkt óf om een overeenkomst met u uit te voeren.Spinchoice zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat spinchoice u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door spinchoice 

Een verzoek kan verstuurd worden naar hello@spinchoice.nl. Spinchoice zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat spinchoice een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien spinchoice uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. Spinchoice zal geen kosten in rekening brengen voor het inwilligen van een verzoek, tenzij een verzoek ongegrond of buitensporig is.

Ontvangers van de persoonsgegevens 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: 

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en spinchoice 
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening door spinchoice, zoals de beheerder van de websites www.spinchoice.nl en Google Analytics 

Het kan zijn dat spinchoice verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Spinchoice heeft met haar verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin is opgenomen dat de verwerker aan de AVG voldoet en zodoende voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onderdeel van deze overeenkomst is een geheimhoudingsverklaring. Nadat een eventuele samenwerking met een verwerker wordt beëindigd, wordt van hen vereist de verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan spinchoice en te vernietigen. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt spinchoice ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van spinchoice worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van spinchoice worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. 

Dankzij cookies kunnen wij u beter en efficiënter van dienst zijn en uw ervaring op onze site verpersoonlijken. Door middel van cookies kan spinchoice de Site(s) beter ontwikkelen en verbeteren. Door dit soort cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen zonder dat u elke keer uw inlognaam hoeft te typen. 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics cookies om inzicht te verkrijgen in vertoningen en andere toepassingen. Cookies worden gebruikt om weloverwogen beheer en optimalisatie op basis van eerdere bezoeken door te dienen. 

De verzamelde informatie is beperkt tot de minimale informatie die nodig is om de effectiviteit te optimaliseren. 

Via deze link kunt u de Google Analytics cookies uitschakelen: 

Cookie Opt-out – Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen? 

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop spinchoice uw gegevens gebruikt, dan kun u een e-mail sturen naar hello@spinchoice.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop spinchoice uw gegevens verwerkt, kun u een e-mail sturen naar hello@spinchoice.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact Spinchoice 

Als u vragen heeft over deze privacy policy, neem dan contact op met spinchoice, hieronder vindt u onze gegevens. 

Naam:                                      spinchoice 

Locatie:                                    Utrecht 

Adres:                                      Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht

E-mailadres:                            hello@spinchoice.nl 

Kamer van Koophandel:       63604027

Je bent wellicht geïnteresseerd in..